คำชี้แจงในการเรียน

โครงสร้างหลักเนื้อหาของบทเรียนเรื่องที่ 2  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

เรื่องที่ 2  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน คือ 

 • มนุษย์ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร (5)
 • ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  (6)
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (7)
โครงสร้างเนื้อหา

ตอนที่ 6 ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปของอัลเฟรด เวเนเจอร์

แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเกิดแผ่นดินไหว

การเกิดภูเขาไฟ

การเกิดภูเขา

การกร่อน

 • การกร่อนจากกระแสน้ำ
 • การกร่อนจากปฏิกิริยาเคมี
 • การกร่อนจากอุณหภูมิ
 • การกร่อนจากแรงโน้มถ่วง
 • การกร่อนจากกระแสลม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ตอนที่ 6 ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 1. สรุปเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นเปลือกโลกได้
 2. อธิบายประบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและการเกิดภูเขาได้
 3. สรุปเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการกร่อนของเปลือกโลกได้

ตอนที่ 6.1 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

 1. สรุปสาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่และผลที่เกิดขึ้น
 2. อธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างง่าย ๆ ได้

ตอนที่ 6.2 การเกิดแผ่นดินไหว

1. สรุปเกี่ยวกับสาเหตุและผลการเกิดแผ่นดินไหวได้

ตอนที่ 6.3 ภูเขาไฟ

 1. สรุปเกี่ยวกับการเกิดภูเขาไฟได้
 2. ชี้บ่งบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟมากได้

ตอนที่ 6.4 ภูเขา

1. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภูเขาได้

ตอนที่ 6.5 การกร่อน

 1. อธิบายยกตัวอย่างกระบวนการกร่อนด้วยกระแสน้ำ ปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและแรงโน้มถ่วงได้
 2. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการกร่อนได้
 3. นำความรู้เกี่ยวกับการกร่อนไปอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติบางอย่างได้ (การทับถม หินงอก หินย้อย)

 

ความคิดรวบยอดของเนื้อหา

ตอนที่ 6 ธรรมชาติทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าชี้บ่งว่ามีแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ 6 แผ่นและแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก ๆ อีกหลายแผ่น ซึ่งไม่อยู่นิ่ง แต่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาด้วยอัตราเร็วที่ช้ามาก

การไหลวนของหินหนืดในชั้นแมนเทิล เพราะได้รับความร้อนจากแก่นโลก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอาจมีผลทำให้บางทวีปเคลื่อนห่างจากกันมากขึ้น และในบางกรณีแผ่นเปลือกโลกอาจเข้าไปชนกันเกิดเป็นภูเขาสูง หรือบางกรณีแผ่นเปลือกโลกอาจมุดตัวเข้าไปสู่ใต้แผ่นเปลือกโบกอีกแผ่นหนึ่ง

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหว โดยเฉพาะที่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก

หินเหนืดที่ถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น เรียกว่าภูเขาไฟ ซึ่งมักเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก

ภูเขาเกิดขึ้นได้หลายกระบวนการซึ่งใช้เวลานานมาก เช่น อาจเกิดจาการชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือ การยกตัวขึ้นของพื้นทวีป

การกร่อนอาจมีสาเหตุมาจากกระแสน้ำ กระแสลม ปฏิกิริยาเคมีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งทำให้เกิดผลต่าง ๆ ทั้งการทับถมของตะกอน การเกิดหินงอก หินย้อย

กลับข้างบน