การอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แนวการจัดกิจกรรม และโครงการบูรณาการ

          เมื่อวันวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เปิดการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการ ที่ฝ่ายกิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัยได้จัด ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 อาคารอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>