พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ให้เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้
เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะจงรักภักดี
ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันในครั้งนี้

          ผลการแข่งขัน เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 95,000 คน

คลิกเพื่อชมภาพ >>