พิธีมอบรางวัลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล ให้นักเรียนที่ชนะเลิศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระดับอายุ 9 - 18 ปี คะแนนเต็ม 35 คะแนน ที่หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย รายชื่อดังต่อไปนี้
 
อายุ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น คณะ คะแนน

9 ปี

ด.ช.ณพชร  แก้วพริ้ง ป.4/2 สราญรมย์

31

10 ปี ด.ช.เนธิศวร์  สายะบุตร ป.5/4 นันทอุทยาน 30
11 ปี ด.ช.อรรถธน  ภูมิทวีปัญญา ป.6/4 สนามจันทร์ 29
12 ปี ด.ช.สหัสภูวิสิษฎ์  จุ้ยมณี ม.1/4 จิตรลดา 33
13 ปี ด.ช.ณัฐกิตติ์  ภากรณ์ประเสริฐ ม.2/4 ศักดิ์ศรีมงคล 34
14 ปี ด.ช.ศุภฤกษ์  นารถกุลพัฒน์ ม.2/5 จิตรลดา 32
15 ปี นายธฤต จิระพงษ์ตระกูล ม.3/1 พญาไท 35
16 ปี นายสมพร  เกิดประดับ ม.5/3 จิตรลดา 33
17 ปี นายกษิดิ์เดช  ต่างประภา ม.5/1 ดุสิต 32
18 ปี นายไกร  สาตรักษ์ ม.5/1 จิตรลดา 30

          สรุปคะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ประจำ
ปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษา

คณะสนามจันทร์ 59.25 %
คณะนันทอุทยาน 60.43 %
คณะสราญรมย์ 62.76 %
   
ชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ คณะสราญรมย์

ระดับมัธยมศึกษา

คณะผู้บังคับการ 65.10 %
คณะดุสิต 71.63 %
คณะจิตรลดา 71.50 %
คณะพญาไท 74.38 %
คณะจงรักภักดี 76.82 %
คณะศักดิ์ศรีมงคล 71.91 %
   
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ คณะจงรักภักดี

คลิกเพื่อชมภาพ >>