โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับดีเยี่ยม

          เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นป.4 - ม.5 ที่มี ผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 1 - 3 ของระดับชั้น ให้มีโอกาสได้เรียนรู้งานโครงการหลวง วิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ จักรวาล ระบบนิเวศ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมให้ มีความรู้ และแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง

คลิกเพื่อชมภาพ >>