การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

          สมาคมโต้วาที ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองช่วง
ช่วงแรกคือ รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ จัดแข่งระหว่างวันจันทร์ที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ตึกทวีปัญญา
ช่วงที่สองคือ รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย
          การแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศัลย์ศยา  รุดดิษฐ์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พรไพจิตร  สว่างคำ อาจารย์พิเศษหมวดภาษาไทย วชิราวุธวิทยาลัย และ ดร.พิพัฒน์  พรพรรณนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นกรรมการตัดสิน
          สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในญัตติ "ความรู้จากอินเทอร์เน็ตเชื่อถือได้แน่นอน"
          คณะจงรักภักดี เป็นฝ่ายเสนอ ประกอบด้วย
               นายโมกข์  เลิศศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายเสนอ
               นายภูริช  เจริญกุล
               นายจิรวัฒน์  ศรีมหาโกศล
          คณะศักดิ์ศรีมงคล เป็นฝ่ายค้าน ประกอบด้วย
               นายศิวกร  กิ่งเงิน หัวหน้าฝ่ายค้าน
               นายปรเมศวร์  เพื่อประดิษฐ์
               นายพงษ์ธเนศ  สิริฐากุลพงศ์

ผลการแข่งขันปรากฎว่า คณะจงรักภักดี ชนะ คณะศักดิ์ศรีมงคล ด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ 3 : 0

คลิกเพื่อชมภาพ >>