กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ในหลวงกับเด็กวชิราวุธฯ”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 งานห้องสมุดจัดกิจกรรม
เสวนาในหัวข้อ "ในหลวง กับเด็กวชิราวุธฯ" ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-2
อาคารนวมภูมินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีต่อวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนักเรียนเก่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1.นายนนท์  บูรณสมภพ นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 27
2.นายแพทย์ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย์ นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 40
3.นายวรชาติ  มีชูบท นักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 46

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
ผู้บริหาร ครู นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>