วงโยธวาทิตวชิราวุธวิทยาลัย
เข้าร่วมฝึกซ้อมและแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 วชิราวุธวิทยาลัยได้นำ
นักดนตรีวงโยธวาทิตเข้าร่วมฝึกซ้อมและแสดงดนตรี ณ Meitoku Gijuku Junior High School เมืองโคชิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเล่นดนตรีให้แก่นักเรียน ในการนี้ มีนักเรียนเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้
               1. นายชยาธร  อาภาพันธุ์
               2. นายภูมิ  ธุวะคำ
               3. นายอติวิชญ์  นาชัย
               4. นายณฐพัชร์  เจิมแหล่
               5. นายพัทธ์  พ่วงสุวรรณ
               6. นายวรรธนนท์  วิทยุ
               7. นายณัฐวัตร  พงศ์เนตรวิไล
               8. นายวิศรุจ  แพรกทอง
               9. เด็กชายจิรวัฒน์  บุณยรัตพันธุ์
             10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรมานิตย์
             11. เด็กชายชาติไนย  นิพัทธ์วรนันท์
             12. เด็กชายณภัทร  ปัทมานนท์
             13. เด็กชายปรมัตถ์  รัฐปัตย์
             14. เด็กชายปุณณวิช  ศรีวชิโรทัย
             15. เด็กชายภูริพันธุ์  ลีลาพงศ์อนันต์
             16. เด็กชายณัฐพิสิษฎ์  กาญจนาพิลักษณ์
             17. เด็กชายชินทรรศน์  เกียรติถนอมกุล
             18. เด็กชายณัฐธัญ  วีรพล
             19. เด็กชายชนกันต์  วชิรพงศ์
             20. เด็กชายอนุรักษ์  ภูพันธุ์วิวัฒน์
             21. เด็กชายกันตินันท์  โรจน์ทองปอนด์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
นายปรีชาพล สมานหมู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นายพิษณุ กมลเนตร์
ผู้ช่วยผู้กำกับคณะจงรักภักดี และนายวุฒิชัย ตรีสิทธิ์ ผู้ชำนาญการวงดนตรี
เป็นผู้ควบคุมในการเดินทางครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>