วชิราวุธวิทยาลัยรับเกียรติบัตร Bangkok Clean and Green
 มาตรฐานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คุณวาน อุทัยศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้ามอบประกาศนียบัตร Bangkok Clean and Green เพื่อรับรองว่า วชิราวุธวิทยาลัย มีมาตรฐานการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีผลระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง 29 กันยายน 2563 ในการนี้ นายศักดิบุล ไกรฤกษ์ หัวหน้าแผนกอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>