พิธีมอบเกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์
นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

          นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาออกแบบและพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติสยามเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

คลิกเพื่อชมภาพ >>