พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล
แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ในการนี้ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภกวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธ ราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานกิจการของโรงเรียน ในการนี้พระราชทานโล่เกษียณอายุราชการ เข็มเพ็ชร และเสื้อครุยอาจารย์แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณ ครบตามกำหนดเวลา 8 คน โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ถวายตัว 18 คน แล้วพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 68 คน พระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาจำนวน 63 คน พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา และถ้วยรางวัลการแข่งขันระเบียบแถว
          โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่า “ตามที่ได้รายงานให้ทราบ การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในการศึกษาวิชาการ การฝึกฝนทักษะความสามารถ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้ปลูกฝังอบรมนักเรียนมาเป็นอย่างดีโดยตลอด ก็คือ การเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่น โรงเรียน หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่น ชาติบ้านเมืองก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมให้มาก เพราะเราทุกคนก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งสิ้น หากแต่ละคนยอมสละประโยชน์ส่วนตน หรือความสุขสบายเฉพาะตน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยความเต็มใจยินดี และด้วยความปรารถนาดี ต่อผู้อื่นอย่างจริงใจแล้ว ทุกคนก็ย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำประโยชน์เองนั้น ยังจะได้รับความอิ่มใจ และภาคภูมิใจอีกด้วย จึงขอให้นักเรียนพยายามฝึกฝนอบรมตนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะคุณธรรมข้อนี้จะช่วยเกื้อหนุนให้บุคคล สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข”
          จากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้องเพลง Graduates song goodbye และนักเรียนทั้งหมดร้องเพลงอีกสี่สิบปี จากนั้นทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภกวชิราวุธวิทยาลัย และเสด็จลงจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จอันเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนจึงทรงมีพระราชดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียนนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน

คลิกเพื่อชมภาพ >>