กิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในรัชกาลที 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

          เมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562 วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 คน พร้อมด้วยลูกเสือ จำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรมการร่วมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวบรรลุจุดประสงค์ไปได้ด้วยดี ซึ่งปีนี้มีเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
          ในการนี้ มจ.พล.ท.เฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมกิจกรรมตลอด 5 วัน ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชาวค่าย การจัดตกแต่งค่าย การประกอบอาหาร กิจกรรมอาหารประจำถิ่น ทักษะลูกเสือ กิจกรรมบุกเบิก และเดินทางไกล กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายแม้ว และ การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานเชียงใหม่ และการปฏิบัติวาดภาพระบายสีลงบนร่มขนาดเล็ก ณ อำเภอบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อชมภาพ >>