การฟังบรรยาย
เรื่อง การปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt

          เมื่อวันจันท์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ "พี่เอ้" อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่กรุณามาแบ่งปัน องค์ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่อง 'การปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt' ให้กับวชิราวุธวิทยาลัย และ โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>