Vajiravudh News

 

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร