| ปีการศึกษา  |  2555   2556  |  2557  |  

 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน
17 ก.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัยลงนามแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับ Meitoku Gijuku ประเทศญี่ปุ่น 24 ก.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัย เป็นสถานที่สอบแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2555
13 ก.ย. 55: พิธีมอบพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์ ณ หอประชุม 17 ก.ย. 55: ความคืบหน้าในการก่อสร้างคณะดุสิต
3 ต.ค.55: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย กับ IES ประเทศออสเตรเลีย 18 ต.ค. 55: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กับ วชิราวุธวิทยาลัย
       
กองทุนกตัญญูครูเกษียณวชิราวุธวิทยาลัย
17 ส.ค. 55: กองทุนกตัญญูครูเกษียณฯ มอบเงินช่วยเหลือคุณครูเอก  ชมภูนิช    
       
กิจกรรมกีฬา
30 มิ.ย. 55: ต้อนรับคณะ Kolej Yayasan Saad (KYS) ประเทศมาเลเซีย 3 ก.ค. 55: งานเลี้ยงอำลาคณะ KYS ประเทศมาเลเซีย
5 ก.ค. 55: ต้อนรับคณะ The Malay College Kuala Kangsar (MCKK) ประเทศมาเลเซีย 7 ก.ค. 55: งานเลี้ยงอำลาคณะ MCKK ประเทศมาเลเซีย
       
กิจการต่างประเทศ
26-30 พ.ค. 55: 3rd SGGS International Student Conference, Malaysia    
       
การกุศล / บริจาค
24 ม.ค. 56: คณะจัดงาน "ขึ้นบ้านใหม่คณะดุสิต" มอบเงินให้กองทุนครูอุดม  รักตะประจิต และคณะดุสิต 5 ก.พ. 56: มูลนิธิศุภนิมิตมอบโล่เกียรติคุณให้วชิราวุธวิทยาลัย
       
แสดงความยินดี
17 ก.ค. 55: แสดงความยินดีกับ พล ต.ต.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 7 ส.ค. 55: แสดงความยินดีกับนายไตรรัตน  ฉัตรแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8 ต.ค. 55: แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยวุฒิ ที่ได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม    
       
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 ธ.ค. 55: Sport Day O.V. & O.V. Home Coming Day 2012    
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
24 มิ.ย. 55: Mr.Brett Greer from PNBHS, NZ visit VC 25 มิ.ย. 55: Palmerston North Boys' High School เยี่ยมชมโรงเรียน
29 มิ.ย. 55: Mr.Michael McMenamin from NPBHS, NZ visit VC 30 มิ.ย. 55: King's College, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียน
6 ก.ค. 55: คณะ Lion Club ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียน 11 ก.ค. 55: คณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษาจากต่างประเทศและคณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน
26 ก.ค. 55: คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2555 เยี่ยมชมโรงเรียน 18 ก.ย. 55: Sains Secondary School, Malaysia เยี่ยมชมโรงเรียน
20 ก.ย. 55: วัฒนาวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียน 27 ก.ย. 55: Hamiton Boys' High School, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียน
22 ต.ค. 55: ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 เยี่ยมชมโรงเรียน 19 พ.ย. 55: วงปี่สก็อต Saint Joseph Institute เยี่ยมชมโรงเรียน
18 ธ.ค. 55: มหาวิทยาลัยราชภัฎศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย 10 ม.ค. 56 Daewon Foreign Language High School เยี่ยมชมโรงเรียน
11 ม.ค. 56 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เยี่ยมชมโรงเรียน 18 ม.ค.56: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
1 มี.ค. 56: วิทยาลัยราชพฤกษ์ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย 7-8 มี.ค. 56: การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการสถานศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
       
การประชุม
คณะอนุกรรมการประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
5 ก.ค. 55: ประชุมคณะอนุกรรมการประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ    
       
ฝ่ายวิชาการ
15 มิ.ย. 55: การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     โรงเรียน
6 ก.ค. 55: การอบรม เรื่อง "การจัดกิจกรรมฮมรูม" 7 ก.ค. 55: การอบรม เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ"
24 ส.ค. 55: การอบรม เรื่อง "Challenge Base Learning" 11 ก.ย. 55: การอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษา"
12 ต.ค. 55: การอบรม "การจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ" 6 พ.ย. 55: การอบรม เรื่อง "วิจัยในชั้นเรียน" ครั้งที่ 2
13 พ.ย. 55: การอบรม เรื่อง "วิจัยในชั้นเรียน" ครั้งที่ 3    
       
     ฝ่ายวิชาการ
         
19 ธ.ค. 55: การฟังบรรยาย "ความสำคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุม    
       
     ฝ่ายบริการวิชาการ
          งานทะเบียนวัดผล
10-12 ต.ค. 55: การอบรม เรื่อง "การสร้างข้อสอบ"    
       
     ฝ่ายอำนวยการ
          แผนกการบุคคล
26, 28 มิ.ย., 2 ก.ค. 55: การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 30 ต.ค., 1 และ 2 พ.ย. 55 : การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหมี ประจำปีการศึกษา 2555
       
     ศูนย์กิจกรรม
     กิจกรรมกีฬา
          รักบี้ฟุตบอล
12 เม.ย. - 4 พ.ค. 55: โครงการฝึกซ้อมรักบี้ฟุตบอลภาคฤดูร้อน ณ ประเทศนิวซีแลนด์    
       
สัมมนา
     ฝ่ายวิชาการ
1-12 พ.ย. 55: Community Development and Leadership Summit '12 ณ ประเทศอินเดีย    
       
ศึกษาดูงาน
     กิจการต่างประเทศ
          โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
14 เม.ย. - 19 พ.ค. 55: โครงการ Thai-American Student Cultural Exchange Program 2012, USA 10-15 ธ.ค. 55: SGGS-VC Student Exchange Programme 2012
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
17 เม.ย. - 11 พ.ค. 55: โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศนิวซีแลนด์    
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9-10 ก.ค. 55: การศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่    
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
19 ก.ค. 55: นักเรียนทัศนศึกษา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    
       
ทัศนศึกษา
2 พ.ย. 55: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 9 ก.พ. 56: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา "ท่องแดนแคว้นทวารวดี" จังหวัดนครปฐม
       
รางวัลและเกียรติบัตร
26 มิ.ย.55: การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ 28 มิ.ย. 55: นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดการทำคลิปวิดีโออาสาสมัครนำเที่ยว
27 ก.ค. 55: นักเรียนรับมอบทุนรางวัลพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปี 2556 20 ธ.ค. 55: พิธีเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ปีการศึกษา 2555
       
เดินใบคะแนน
18 ม.ค. 56: การเดินใบคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555    
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
1-11 พ.ค. 55: โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 21 พ.ค. 55: พิธีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
14 ก.ค. 55: งานรำลึกพระคุณครูอาวุโส ประจำปี 2555 19 ก.ค. 55: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2555
21 ก.ค. 55: พิธีขอขมาของนักเรียนที่จะบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 27 ก.ค. 55: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
16 ส.ค. 55: พิธีเชิญพระราชกระแส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย 17 พ.ย. 55: การแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล 119 ครั้งที่ 8
25 พ.ย.55: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 55: พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
28 ธ.ค. 55: งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 29 ธ.ค. 55: พิธีทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปี 2555
16 ม.ค. 56: งานระลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2556 11 เม.ย. 56: การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
       
     ภายนอกโรงเรียน
30 พ.ค. 55: พิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8-14 มิ.ย. 55: ASEAN Schools Debate 2012, Malaysia
26 ก.ค. 55: พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2555 27 ก.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัย วางพวงมาลาถวายสักการะ พระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
27 ก.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมงานสักการะต้นไม้และบวงสรวงหมู่พระที่นั่ง ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 29 ก.ค. 55: นักเรียนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาบรรพชา ณ วังศุโขทัย
30 ก.ค. 55: พิธีบรรพชาสามเณพ 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 31 ก.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัย ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
26 ส.ค. 55: กิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 เฉลิมพระเกียรติฯ 26 ส.ค. 55: พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาวชิราวุธานุสรณ์ พระกริ่ง และพระผง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1-2 ก.ย. 55: การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกพรหมาศ 7 ก.ย. 55: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมเชิญผ้าไตรพระราชทาน ณ วชิรพยาบาล
23 ต.ค. 55: พิธีถวายบังคมพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช 21 พ.ย. 55: ทำความสะอาด พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ณ สวนลุมพินี
20 พ.ย. 55: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 2555 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 24 พ.ย.55: พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
26 พ.ย. 55: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 55: วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
5 ธ.ค. 55: รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 10 ธ.ค. 55: พีธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ธ.ค. 55: พระราชพิธีทรงบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ 20 ธ.ค. 55: ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
       
กิจกรรมคณะ
     ภายในโรงเรียน
          คณะดุสิต
17 ก.ย. 55: ความคืบหน้าในการก่อสร้างคณะดุสิต 12 ม.ค. 56: งานขึ้นบ้านใหม่คณะดุสิต
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
8 ก.ค. 55: หมวดคณิตศาสตร์ : การแข่งขันณิตศาสตร์ 180 ไอคิว 6-7 ก.พ. 56: การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
13 ก.พ. 56: พิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555    
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
29-31 ส.ค. 55: การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2555 1-2 ก.ย. 55: การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กใน ครั้งที่ 1/2555
24, 25 และ 27 ธ.ค. 55: การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กใน ครั้งที่ 2/2555   5, 6 และ 7 ก.พ. 56: การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเด็กเล็ก ครั้งที่ 2/2555
       
     หมวดภาษาไทย
18 ส.ค. 55: การแข่งขัน "รางวัลแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" รอบคัดเลือก 23 ส.ค. 55: การแข่งขัน "รางวัลแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ
5, 7 และ 22 ก.พ. 56: การแข่งขันแสดงความรู้และทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2555 และพิธีมอบรางวัล    
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
27 ก.พ. 56: การแข่งขัน VC Bowl 2012    
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
18-24 ..56: การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555    
       
     หมวดสังคมศึกษา
2 พ.ย. 55: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 12 ม.ค. 56: นักเรียนร่วมโครงการพัฒนารประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
15, 17 ม.ค. 55: การแข่งขัน "คนเก่งทางสังคม" ปีการศึกษา 2555 9 ก.พ. 56: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา "ท่องแดนแคว้นทวารวดี" จังหวัดนครปฐม
       
     หมวดศิลปศึกษา
23 มิ.ย.55: หมวดศิลปศึกษาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 พ.ย. 55: นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพวันอาหารโลก ประจำปี 2555
7 ม.ค. 56: สรุปผลการนิเทศการสอนครูหมวดศิลปศึกษา 15 ก.พ. 56: งานแสดงนิทรรศการศิลปะนักเรียน ครั้งที่ 15
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 55: งาน Recylce World Fun-arium สุขุมวิท 26 19 ก.ค. 55: นักเรียนทัศนศึกษา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 ก.ย. 55: นักเรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทองเหมาะแจ่มแจ้ง จ.สุพรรณบุรี 15 ก.พ. 56: งานแสดงนิทรรศการศิลปะนักเรียน ครั้งที่ 15
       
     แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ก.พ. 56: การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555    
       
     ศูนย์แนะแนว
2 พ.ค. 55: ศูนย์แนะแนว จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านสถาปัตย์ ออกแบบ และการทูต 19 ก.ค. 55: ศูนย์แนะแนวนำนักเรียนเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
12 มิ.ย. 55: กว่าจะมาเป็น Koh Mr.Saxman    
       
     วงปี่สก็อต
19 พ.ย. 55: วงปี่สก็อต Saint Joseph Institute เยี่ยมชมโรงเรียน    
       
     วงหัสดนตรี
15 ก.พ. 56: คอนเสิร์ตวงหัสดนตรี "Jazzy Jazz"    
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
23 มิ.ย. 55: วงปี่สก็อตนำขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง World Youth Championship 2012 13 พ.ย. 55: วงปี่สก๊อตเดินขบวนพาเหรดริ้วขบวนเชิญธงเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
25 พ.ย. 55: วงปี่สก็อตร่วมงาน "สยามานุสสติ" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
       
กิจกรรมกีฬา
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
19-21 ก.พ. 56: การแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2555 23 ก.พ. 56: งานกรีฑา และนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2555
       
     เทนนิส
17-20 ธ.ค. 55: การแข่งขันเทนนิสภายใน ปีการศึกษา 2555    
       
     บาสเกตบอล
13-15 ก.ย. 55: การแข่งขันบาสเกตบอลภายในคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2555 20 พ.ย. 55: การแข่งขันบาสเกตบอลภายใน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ปีการศึกษา 2555
22 พ.ย. 55: การแข่งขันบาสเกตบอลภายใน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ปีการศึกษา 2555 23 พ.ย. 55: การแข่งขันบาสเกตบอลภายใน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ปีการศึกษา 2555
       
     แบดมินตัน
31 ม.ค. - 6 ก.พ. 56: การแข่งขันแบดมินตันภายในระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2555    
       
     ฟุตบอล
10, 11 และ 13 ม.ค. 56: การแข่งขันฟุตบอลภายในคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2555 21-29 ม.ค. 56: การแข่งขันฟุตบอลภายในคณะเด็กใน ปีการศึกษา 2555
       
     ไฟฟ์
20, 21, 23 และ 24 ส.ค. 55: การแข่งขันไฟฟ์ภายในระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2555    
       
     มินิรักบี้
5 ธ.ค. 55: การแข่งขันมินิรักบี้ ประจำปีการศึกษา 2555    
       
     รักบี้
3 ก.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ประเพณี VC-KYS ครั้งที่ 10 7 ก.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ประเพณี VC-MCKK ครั้งที่ 51
18 ก.ย. 55: การแข่งขันรักบี้ภายในระหว่างคณะ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบชิงชนะเลิศ 20 ก.ย. 55: การแข่งขันรักบี้ภายในระหว่างคณะ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
24 ก.ย. 55: การแข่งขันรักบี้ภายในระหว่างคณะ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบชิงชนะเลิศ 8-12 ธ.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ประเพณี VC-VI ครั้งที่ 2
12-14 ธ.ค. 55: การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร VC-St.Andrew Secondary School ณ วชิราวุธวิทยาลัย 16 ม.ค. 56: การแข่งขันรักบี้ประเพณี วชิราวุธ-ปรินส์รอยแยลส์  ครั้งที่ 4
       
     ระเบียบแถว
27 ก.พ. 56: การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กโต ประจำปีการศึกษา 2555 28 ก.พ. 56: การแข่งขันระเบียบแถวคณะเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555
       
     ว่ายน้ำ
29-30 ต.ค. 55: การแข่งขันว่ายน้ำภายใน ประจำปีาการศึกษา 2555    
       
     สควอช
25 ต.ค. 55: การแข่งขันสควอชภายใน ประจำปีการศึกษา 2555    
       
     ภายนอกโรงเรียน
     ฟุตบอล
17, 22 ธ.ค. 55: การแข่งขันฟุตบอลวันเด็ก "สิงห์ จูเนียร์คัพ" ครั้งที่ 16    
       
     มินิรักบี้
25-29 เม.ย. 55: โครงการ International Rugby Exchange Japan-Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น    
       
     รักบี้
25-29 เม.ย. 55: International Rugby Exchange Japan-Thailand 2012 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 10-12 ส.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2555
25 ส.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 28 ส.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
28 ส.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 1 ธ.ค. 55: การแข่งขันรักบี้ประเพณี ราชวิทย์-วชิราวุธ ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา
       
     กีฬาเด็กเล็ก
       การแสดงคีตะมวยไทย
20 ก.ค. 55: การแสดงคีตะมวยไทย ในการแข่งขันมวยไทยเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา    
       
       ฟุตบอล
17, 22 ธ.ค. 55: การแข่งขันฟุตบอลวันเด็ก "สิงห์ จูเนียร์คัพ" ครั้งที่ 16    
       
กิจกรรมจิตอาสา
     กิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 1
29 ก.ย. 55: ม.3: ทำความสะอาดพระไตรปิฎกหินอ่อน จ.นครปฐม 29 ก.ย. 55: ม.4: ปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ
       
     กิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 3
9 ก.พ. 56: ม.3: พัฒนาชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี 9 ก.พ. 56: ม.4: ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล และเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
9 ก.พ. 56: ม.5: พัฒนาชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี    
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมต่าง ๆ
7 ก.พ. 56: การถ่ายภาพหมู่สมาคมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2555 13 ธ.ค. 55: การแข่งขันโต้ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2555
       
     สมาคมโต้วาที
12 มิ.ย.-12 ก.ค. 55: การแข่งขันโต้สาระวาที ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 13 ธ.ค. 55: การแข่งขันโต้ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2555
       
     สมาคมบันเทิง
16 ก.พ.56: การฉายหนังกลางแปลง เรื่อง "บ้านฉันตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้"    
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม Bio Project
6-13 ต.ค. 55: Bio Project : โครงการหลวง    
       
     กิจกรรม I.A.
          I.A. ระดับ Bronze
15-17 มิ.ย. 55: เรียนรู้การพายเรือคายัคขั้นพื้นฐาน ณ แก่งสามชั้น จ.นครนายก 9-11 พ.ย. 55: เดินป่า ส่องสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
24-26 ก.พ. 56: เข้าค่ายสรุปกิจกรรม จ.กาญจนบุรี    
       
          I.A. ระดับ Silver
18 พ.ย. 55: เรียนรู้การปีนหน้าผาจำลอง 25-27 พ.ย. 55: พายเรือคายัคและปีนหน้าผา
19-20 ม.ค.56: ศึกษาระบบนิเวศป่าโกงกาง จ.จันทบุรี    
       
          I.A. ระดับ Gold
7-9 ก.ย. 55: สอบดำน้ำ ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 7-10 ธ.ค. 55: เข้าค่ายสรุปกิจกรรม ณ เกาะพีพี จ.กระบี่
       
     กิจกรรมดำน้ำ
7-9 ก.ย. 55: สอบดำน้ำ ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    
       
     กิจกรรมการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
12-25 ม.ค. 56: นิทรรศการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 10    
       
     กิจกรรมการผจญภัยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
21 ก.ค. 55 : Wave boardWave Park จ.ปทุมธานี 1 ก.ย. 55: ล่องแก่งเรือยาง ณ แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี
15 ก.ย. 55: ล่องแก่งเรือคายัค ณ แก่งสามชั้น จ.นครนายก    
       
     กิจกรรมละครและโขน
1-2 ก.ย. 55: การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกพรหมาศ    
       
     ชมรมศิลปวัฒนธรรม
9 มิ.ย. 55: ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ "ตันแลนด์" จ.พระนครศรีอยุธยา    
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
ปีการศึกษา 2555: กิจกรรมวิถีวชิราวุธ    
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
23 ม.ค. 56: พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    
       
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
23 ม.ค. 56: ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ และย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก    
       
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
23 ม.ค. 56: กตัญญูกตเวที และความคิดบริสุทธิ์สะอาด 13 ก.พ. 56: รู้รักสามัคคี
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 ม.ค. 56: การศาสนา : การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ 6 ก.พ. 56: การศาสนา : ศาสนพิธีเบื้องต้น
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
9 ม.ค. 56: การเขียนบทภาพยนตร์ "วิถีวชิราวุธ" และการออกแบบฉากประกอบภาพยนตร์ 23 ม.ค. 56: การเขียน Story board ประกอบภาพยนตร์
30 ม.ค. 56: การลงมือปฏิบัติถ่ายทำสารคดี 1 6 ก.พ. 56: การลงมือปฏิบัติถ่ายทำสารคดี 2
13 ก.พ. 56: การนำเสนอภาพยนตร์สารคดี    
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 ม.ค. 56: การศาสนา : คุณค่าชีวิต 23 ม.ค. 56: ราชวงศ์ : การปฏิบัติตนในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
6 ก.พ. 56: การสังคม : การฝึกทักษะลีลาศเบื้องต้น 13 ก.พ. 56: การสังคม : การรับประทานอาหารแบบยุโรป
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค. 55: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2555 21-22 ก.ย. 55: การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
25-28 พ.ย.55: การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 ธ.ค. 55: พิธีประดับบ่า มอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามกองลูกเสือวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
20-26 ม.ค. 56: งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 2 "โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ    
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
9 มิ.ย. 55, 8 ก.ค. 55: วิถีลุ่มน้ำ จากผืนนาสู่ผืนโลก    
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
22-24 มิ.ย. 55: ย้อนรอยอารยธรรมไทย ครั้งที่ 1 24-26 ส.ค. 55: ย้อนรอยอารยธรรมไทย ครั้งที่ 2
16 ธ.ค. 55, 10 ก.พ. 56: ช่วงต่อของแม่น้ำสู่มหาสมุทร    
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
14-16 ก.ย. 55: การฟื้นฟูผืนป่า เขาแผงม้า ครั้งที่ 1 19-21 ต.ค. 55: การฟื้นฟูผืนป่า เขาแผงม้า ครั้งที่ 2
16-18 พ.ย. 55: มรดกของชาติ ครั้งที่ 2 11-13 ม.ค. 56 และ 25-27 ม.ค. 56 : วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที 1 และ 2
       
กิจกรรมละคร
20 มิ.ย.-10 ก.ค. 55: การซ้อมละครเวที บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "หัวใจนักรบ" ณ โรงละคร วชิราวุธวิทยาลัย 1-13 ส.ค. 55: การซ้อมละครเวที บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "หัวใจนักรบ" ณ หอวชิราวุธานุสรณ์
15 ส.ค. 55: คณะผู้จัดทำละคร บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "หัวใจนักรบ" ประกอบพิธีถวายบายศรีแด่ .6 18-19 ส.ค. 55: การแสดงละครเวที บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "หัวใจนักรบ"
       
กิจกรรมอื่น ๆ
17 ส.ค. 55: นักเรียนร่วมงาน BCC Young Creative สร้างสรรค์สร้างหนังเพื่อเยาวชน 21 พ.ย. 55: วชิราวุธฯ ร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร
24 พ.ย. 55: การประกวด PTT Comic Contest ปี 2 27-30 พ.ย. 55: วชิราวุธฯ ร่วมงาน 108 ปี ราชินีกับการจัดการศึกษาสตรีไทย
3 ธ.ค. 55: โครงการ Honda Super Idea Contest ครั้งที่ 8 12 ม.ค. 56: งานวันเด็ก ประจำปี 2556
27 ม.ค. 56: งาน Gala Day 2013