| ปีการศึกษา 2561 | 2562 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     โรงเรียน
       
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
ศึกษาดูงาน
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
3 มิ.ย. 62: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 6 มิ.ย. 62: นักเรียนรับเกียรติบัตรของมูลนิธิ Himalayan Community Foundation
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร 6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019
6 มิ.ย. 62: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย 10 มิ.ย. 62: พิธีมอบถ้วยรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ระดับดีขึ้นไป
13 มิ.ย. 62: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562    
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 เม.ย. - 9 พ.ค. 62: โครงการ Thai - USA Cultural Exchange 2019 22 เม.ย.- 3 พ.ค. 62: โครงการ Community Service in Nepal 2019
10 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา 23 พ.ค. 62: วชิราวุธวิทยาลัยถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 62: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 16 มิ.ย. 62: พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้อยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
7 พ.ค. 62: โครงการอบรม เรื่อง สะเต็มศึกษา 8 - 9 พ.ค. 62: โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน (PLC) และโครงการัดการเรียนกรสอน Active Learning
14 พ.ค. 62: โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 15 - 16 พ.ค. 62: โครงการครูแกนนำ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
       
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
       
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
       
       
     หมวดสังคมศึกษา
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
       
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
       
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
22 พ.ค. 62: กิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง" 5 มิ.ย. 62: กิจกรรมแนะแนว "เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS 63"
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
       
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
6 มิ.ย. 62: การแข่งขัน Southeast Asian Pipe Band Championships 2019    
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
       
     บาสเกตบอล
       
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
4-6 มิ.ย. 62: St.Andrew Secondary School Singapore เยี่ยมชมวชิราวุธฯ และแข่งขันรักบี้กระชับมิตร    
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     มินิรักบี้ - รักบี้ฟุตบอล
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
27 พ.ค. 62: Junior Sqaush Tournament TSRA Sponsored: Just Lucky Co. Ltd. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
       
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 มิ.ย. 62: แก้วกลางกรุง: นิทรรศการภาพและเปิดตัวหนังสือนกในวชิราวุธฯ    
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรมครอสเวิร์ด
       
       
     ชมรมเคลย์เวิร์คส เคลย์แอนิเมเตอร์
       
       
     ชมรมเทควันโด
       
       
     ชมรมยุวมัคคุเทศก์
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
     ชมรมอิเล็กทรอนิกส์และโรบอตคลับ
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
  ปีการศึกษา 2562:    
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
       
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
11 มิ.ย. 62: "กว่าจะเป็น...มัทนะพาธา"    
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE