|  ปีการศึกษา 2560 | 2561 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
วิชาการ
 
25 เม.ย. 61 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียน Intensive English Program ปีการศึกษา 2561 : |  รายละเอียดเพิ่มเติม  |  download ใบสมัคร  |
7 พ.ค. 61 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน Intensive English Program ปีการศึกษา 2561 และแจ้งกำหนดการสอคัดเลือก: |  ม.1  |  ม.4  |  กำหนดการสอบคัดเลือก  |
16 มิ.ย. 61 หมวดภาษาไทย : การแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561
16 มิ.ย. 61 หมวดภาษาไทย : การบรรยายวิชาการ "มัทนะพาธา : สารศิลป์สะท้อนมิติแห่งรัก"
3 ส.ค. 61 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
18 ส.ค. 61 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือก
23 ส.ค. 61 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศ
31 ต.ค. 61 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561: |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  ม.1  |  ม.2  |
ม.3  |  ม.4  |  ม.5  |  ม.6  |
     
     
     
อำนวยการ
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน