|  ปีการศึกษา 2561 | 2562 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
   
   
   
 
วิชาการ
 
26 เม.ย. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: รับสมัครเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครถึง 10 พ.ค. 62)
3 พ.ค. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (Proficiency Test)
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การบรรยายและแสดงเพลงพื้นบ้าน เรื่อง "ใจราษฎร์รัก วรรณคดีพระธีรราชเจ้า"
     
     
อำนวยการ
 
     
     
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน