|  ปีการศึกษา 2561 | 2562 |  
 
พิธีการ-กิจกรรมวชิราวุธวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
 
     
     
     
เสวนา อบรม สัมมนา
 
     
     
     
โรงเรียน
 
วิชาการ
 
26 เม.ย. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: รับสมัครเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครถึง 10 พ.ค. 62)
3 พ.ค. 62 หมวดภาษา
ต่างประเทศ
: ประกาศกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (Proficiency Test)
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562
20 มิ.ย. 62 หมวดภาษาไทย : การบรรยายและแสดงเพลงพื้นบ้าน เรื่อง "ใจราษฎร์รัก วรรณคดีพระธีรราชเจ้า"
16 ส.ค. 62 งานทะเบียนวัดผล : ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562: ||  ป.4  ||  ป.5  ||  ป.6  ||  ม.1  ||  ม.2  ||  ม.3  ||  ม.4  ||  ม.5  ||  ม.6  ||
17 ส.ค. 62 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบคัดเลือก)
22 ส.ค. 62 หมวดภาษาไทย : ประกาศผลการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบชิงชนะเลิศ)
30 ก.ย. 62   : การสมัครรับรางวัลท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ปีการศึกษา 2562 || ระเบียบการสมัคร  ||  ใบสมัคร  ||
     
     
อำนวยการ
สำนักงานผู้บังคับการ
 
     
     
     
กีฬา
 
     
     
     
ดนตรี
 
     
     
     
ละคร
 
   
   
   
กิจกรรม
 
     
     
     
กิจกรรมต่างประเทศ
 
   
   
   
   
ของที่ระลึกโรงเรียน