Vajiravudh News

 

ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน
“เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566” ประเภท “A - Math เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์”
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

 

          ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 14 คน เข้าร่วมแข่งขัน “เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566” ซึ่งเป็นมหกรรมดารแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการเพื่อการศึกษา ประเภท “A - Math เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์” เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถและทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน อันนำปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์