Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม วายุวินด์ฟาร์ม
จังหวัดนครราชสีมา

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกิจกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานลม วายุวินด์ฟาร์ม ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมฯ ทั้งส่วนของท้องฟ้าจำลอง หอดวงดาว และดาราศาสตร์ รวมถึงเรื่องของพลังงานลมที่จะเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป