Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัยศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี
(Design, Business & Technology Management : DBTM)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ไปศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี (Design, Business & Technology Management : DBTM) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์ ผู้อำนวยการสาขา DBTM และ Isaac Adam Jamieson ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขา DBTM ให้การต้อนรับ รวมถึงได้ชี้แจงถึงหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น ผู้อำนวยการได้นำผู้บังคับการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วชิราวุธวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องแสดงผลงานนักศึกษา และห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะ ทั้งนี้ ทางคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง ได้มอบแนวคิดที่สามารถตลอดจนหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต