Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 วชิราวุธวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบนโยบาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม