Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์