โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

 

บทความตอนที่ ๒๑ - ๔๐ 

 

๒๑. ประเพณีและพิธีไหว้ครู (๒)

๒๓. พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๑
๒๔. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ว่าด้วยเด็กในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลกันเองเพียงไร
๒๕. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๓
๒๖. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานในงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
๒๗. พระราชบันทึกเรื่องการจัดการศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
๒๘. จากจิตรลดาธนาคาร สู่ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน
๒๙. ชโย โห่ฮิ้ว
๓๐. อาจารใหญ่และผู้บังคับการ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑. มหาอำมาตย์ตรี พระยาโอวาทวรกิจ (เหม  ผลพันธิน) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๕๔ - ๘ กันยายน ๒๔๕๕
๒. หัวหมื่น พระยาบริหารราชมานพ (ศร  ศรเกตุ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๘ กันยายน ๒๔๕๕ - ๑๑  เมษายน ๒๔๕๘, ผู้บังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๑๑ เมษายน ๒๔๕๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๐
๓๓. มหาเสวกตรี พระยาบรมบาทบำรุง (พิณ  ศรีวรรธนะ) ผู้บังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๐ - ๑๖ เมษายน ๒๔๖๙, ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๑๖ เมษายน ๒๔๖๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙, ๔ พฤษภาคม ๒๔๗๖ - ๑ สิงหาคม ๒๔๗๘
๓๔. มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ  ปันยารชุน) ผู้บังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ ๔ ธันวาคม ๒๔๕๙ - ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑, ผู้บังคับการโรงเรียนราชวิทยาลัย ๕ มีนาคม ๒๔๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๑
๓๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ  ปันยารชุน) ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๙ - ๑๖ เมษายน ๒๔๗๖
๓๖. มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ  อิศรเสนา) ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๑ มกราคม ๒๔๘๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๘
๓๗. มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ  อิศรเสนา) ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๑ มกราคม ๒๔๘๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๘ (๒)
๓๘. ศาสตราจารย์ ดร.กัลย์  อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๙
๓๙. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
๔๐. โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ (๑)
 
 
บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |
| ๑๔๑ - ๑๕๙ |