Vajiravudh News

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล
แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

 

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กราบทูลถวายรายงานกิจการทั่วไปของโรงเรียน และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และนายปรีชาพล สมานหมู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม กราบทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์กับโรงเรียน เข้ารับพระราชทานเข็มเพชร จำนวน ๑ ราย กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เข้ารับพระราชทานเข็มเพชร จำนวน ๓ ราย กรรมการอำนวยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ จำนวน ๓ ราย บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา เข้ารับพระราชทานโล่เกษียณอายุ เข็มเพชรและครุยอาจารย์ จำนวน ๑๑ ราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคลากรใหม่ จำนวน ๓๘ ราย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จำนวน ๕๘ ราย นักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษา จำนวน ๕๔ ราย พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันระเบียบแถว จำนวน ๑๑ ถ้วย

 

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของนักเรียนและบุคลากร ซึ่งมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า “น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า วชิราวุธวิทยาลัย มีแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนเรามีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และมีคุณสมบัติพร้อม อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน จึงขอให้นักเรียนทุกคน หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้ง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ ให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษ ตามแบบฉบับของวชิราวุธวิทยาลัย หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าว เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกำลัง ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป”

 

          ภายหลังพระราชทานพระโอวาท นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้องเพลง Graduates Song Goodbye และเพลง “อีกสี่สิบปี” และในการเสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงประจักษ์ในความจงรักภักดีของนักเรียนจึงมีพระราชดำริให้รักษาประเพณีนี้ไว้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |